Aktuálne informácie o programe Stredná Európa zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk

Informácie o 3. výzve na predkladanie projektov

Monitorovací výbor programu na 6. zasadnutí v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo Viedni schválil základné princípy tretej výzvy, ktorá má byť vyhlásená dňa 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Vzhľadom  na to, že niektoré ciele nadnárodného programu sú v dostatočnej miere napĺňané už schválenými projektmi, vybrané špecifické ciele nebudú otvorené pre všetky aktivity definované v programovom dokumente. Výzva bude jednokolová a jej celková finančná alokácia bude približne 60 mil. eur z ERDF. Po vyhlásení výzvy bude Úrad vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu organizovať národné informačné dni, na ktorom budú žiadateľom poskytnuté všetky relevantné informácie k 3. výzve.

Národný  kontaktný bod zverejňuje tematické zameranie tretej výzvy. Špecifické ciele programu 1.1, 1.2, 2.1 a 3.2 budú otvorené len v obmedzenej miere, špecifický cieľ 2.3 zameraný na plánovanie mobility v mestských oblastiach a znižovanie CO2 ostáva zatvorený a vo zvyšných špecifických cieľoch bude možné predkladať žiadosti na všetky témy. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Tematické zameranie 3. výzvy na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa

Otázky a odpovede zo Seminára dňa 3. mája 2017

Otázky a odpovede zo Seminára k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa, 03.05.2017, Bratislava

Vyhlásenie tretej výzvy v septembri 2017

 
Program Interreg Stredná Európa plánuje vyhlásiť tretiu výzvu na predkladanie projektov 21. septembra 2017. Tematické zameranie výzvy, finančná alokácia a ďalšie náležitosti výzvy budú známe v júni po zasadnutí Monitorovacieho výboru. Bližšie informácie o výzve uverejníme na tejto stránke a zároveň budeme pri tejto príležitosti organizovať národné informačné dni.
 

Podujatia programu Interreg Stredná Európa

 
Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2017 vo Viedni seminár pre projektových parterov, ktorí sú zapojení do projektov schválených v rámci druhej výzvy. Na podujatí budú prezentované všetky základné informácie o priebehu implementácie projektov, t.j. postup pri vypĺňaní a predkladaní správ o pokroku a žiadostí o platbu ako aj povinnosti pri publicite projektov.  
 
Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 21.-22. septembra 2017  v Berlíne konferenciu pri príležitosti 20. výročia nadnárodnej spolupráce v strednej Európe. Na konferenciu je možné sa registrovať na tomto odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationAE2017 . Na podujatí budú prezentované doterajšie úspechy nadnárodnej  spolupráce v stredoeurópskom priestore a zároveň bude poskytnutá možnosť nadviazania kontaktov pre budúcu spoluprácu (networking). Riadiaci orgán plánuje v rámci podujatia vyhlásiť tretiu výzvu na predkladanie projektov.


Seminár k implementácii programov nadnárodnej spolupráce

Národný kontaktný bod uskutočnil dňa 3.5.2017 v hoteli Bôrik seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. Seminár bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov, ktoré sa začali implementovať v rámci prvej výzvy Interreg Dunajský nadnárodný program a prvej a druhej výzvy Interreg Stredná Európa. Projektoví partneri boli oboznámení o aktuálnom stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce v programovom období 2014 – 2020. Ďalej národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov prezentoval skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce.  Zástupca odboru kontroly verejného obstarávania prezentoval vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania.  Seminára sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov, ktorí aktívne vystupovali a poskytli podnetné príspevky.

Prezentácia_system FLC 3.5.2017_Bôrik
Prezentácia_VO 3.5.2017_Bôrik


Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 2.0

Národný kontrolór pre slovenských partnerov Programu Interreg Stredná Európa vydal Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov (verzia 2.0) spolu s prílohami, ktoré sú účinné od 20.4.2017. Pravidlá oprávnenosti výdavkov slovenských partnerov pre projekty spolufinancované z Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 stanovujú podmienky oprávnenosti výdavkov v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky.

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 2.0

Projekty druhej výzvy schválené Monitorovacím výborom

Monitorovací výbor na svojom zasadnutí v dňoch 15. 16. marca 2017 schválil 50 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov. V týchto projektoch je celkovo zastúpených 24 projektových partnerov zo SR vrátane jedného vedúceho partnera. Zoznam schválených projektov je zverejnený na stránke programu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second-call-projects-selected.html . Riadiaci orgán bude o schválení projektu oficiálne informovať vedúcich partnerov, ktorí pred podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku budú musieť splniť podmienky schválenia projektu.  Na schválené projekty druhej výzvy je vyčlenených cca. 90 mil. Eur z ERDF.

Tretia výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa bude vyhlásená najskôr v septembri 2017.


Priradenie kontrolórov k projektom prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa

Priradenie kontrolórov k projektom

Pokyn k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na overovanie národnému kontrolórovi

Vážení projektoví partneri, týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dokumentáciu k verejnému obstarávaniu predkladali na kontrolu so sprievodným listom s názvom „Žiadosť o vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania“, pričom povinnou súčasťou tejto žiadosti musí byť vyplnený a podpísaný formulár „Zoznam dokumentácie k žiadosti o vykonanie kontroly verejného obstarávania“ (viď príloha oznamu). V záujme efektívnej administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (AFK VO) Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie Pokynu k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na overovanie národnému kontrolórovi (viď príloha oznamu). Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa AFK VO sú uvedené v Pravidlách oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov.
S pozdravom
Národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov

Seminár pre projektových partnerov

 
Národný kontaktný bod programu Interreg Stredná Európa uskutočnil dňa 6.12.2016 na Úrade vlády SR seminár, ktorý bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa. Projektoví partneri boli oboznámení s hlavnými aspektmi implementácie projektu. Národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov prezentoval problematiku prvostupňovej kontroly vrátane administratívnej finančnej kontroly žiadosti o overenie výdavkov a žiadosti o overenie verejného obstarávania. Účastníkom seminára boli prezentované aj skúsenosti úspešného prijímateľa s implementáciou projektu z predchádzajúceho obdobia. Organizátori seminára touto cestou ďakujú účastníkom seminára za aktívnu účasť a podnetné príspevky. Jednotlivé prezentácie a fotodokumentácia zo seminára sú dostupné v prílohe.  

Prezentácie: FOTOGALÉRIAVážení projektoví partneri,

dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre projektových partnerov programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 o 10.00 hod. v budove Úradu vlády SR, na Námestí slobody 1 v miestnosti č. 004.
Prílohou pozvánky je indikatívny program, ktorý sa môže podľa potreby zmeniť.

Na seminár sú srdečne pozvaní aj Vaši kolegovia a spolupracovníci, ktorí sa budú podieľať na implementácií projektu.
Svoju účasť nám prosím potvrďte mailom na lucia.skrovinova@vlada.gov.sk v termíne do 30.11.2016.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prehľad najčastejšie kladených otázok s odpoveďami ohľadom výkonu kontroly výdavkov v rámci programu Interreg Stredná Európa (k 11.novembru 2016)
 

FAQ_Central Europe


5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

 
5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. 11. 2016 v Bratislave.

Dvojdňové fórum organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky ako predsedajúca krajina, spoločne s Európskou  komisiou. Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je koncentrovať úsilie partnerských štátov na riešenie spoločných problémov regiónu. Implementácia dunajskej stratégie je založená na práci v rámci 11 prioritných oblastí, ktoré sú koordinované dvojicou krajín. Slovensko koordinuje prioritnú oblasť 4 (ochrana vôd) s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 (vedomostná spoločnosť) so Srbskom.

Fórum otvorili: premiér Robert Fico, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracics.

Čítať ďalej

Vykazovanie mzdových výdavkov Interreg CE - zjednodušenie

Vážení projektoví partneri,
 
dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vypracovaní Žiadosti o overenie výdavkov nebude potrebné zo strany projektového partnera k vykazovaniu mzdových výdavkov predkladať prílohu č. 3 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov. Príloha č. 3 – Výpočet mzdových nákladovbola odstránená z webovej stránky programu Interreg CE www.central2014.gov.sk.
 
Pri vykazovaní mzdových výdavkov postupujte v súlade so zoznamom požadovanej dokumentácie (Pravidlá oprávnenosti – tabuľka  na str. 25) a v relevantných prípadoch odporúčame použiť Pracovný výkaz (time sheet), ktorého vzor sa nachádza na webovom sídle Interreg CE http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/Implementation_Documents.html. Pracovný výkaz tvorí prílohu tohto oznamu.

Pracovný výkazPravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 1.0

 
Národný kontrolór pre slovenských partnerov Programu Interreg Central Europe vydal Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov (verzia 1.0) spolu s prílohami, ktoré sú účinné od 13.10.2016. Pravidlá oprávnenosti výdavkov slovenských partnerov pre projekty spolufinancované z Interreg Central Europe 2014 – 2020 stanovujú podmienky oprávnenosti výdavkov v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky.
5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutoční v dňoch 3.-4. 11. 2016 v Bratislave. Viac informácií aj možnosť registrácie na http://www.danube-forum-bratislava.eu/

Školenie pre implementáciu projektov programu Stredná Európa

V dňoch 21. – 22. septembra 2016 sa vo Viedni uskutoční školenie pre implementáciu projektov, ktoré je určené pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve programu Stredná Európa. Projektoví partneri budú oboznámení so všetkými hlavnými aspektmi implementácie projektu, najmä príprava monitorovacích správ, predkladanie žiadostí o platbu a definovanie pravidiel publicity. Tu nájdete podrobnejšie informácie  http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/PIT-event-factsheet-2016-06-15.pdfNárodný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre Program Interreg Central Europe vykonáva Úrad vlády SR.

Kontaktné údaje:
Rudolf Belohorec
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Oddelenie kontroly projektov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
rudolf.belohorec@vlada.gov.sk
tel.:     + 421 2 20 925 910


Implementačný manuál, verzia 2

Program Interreg Central vydal novú verziu Implementačného manuálu spolu s prílohami pre zabezpečenie monitorovania projektov.
Dokument  sa nachádza na tomto odkaze http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/Implementation_Documents.html

Výzva na zaradenie do zoznamu hodnotiteľov

Program Interreg Central Europe vyhlásil výzvu na zaradenie uchádzačov do zoznamu expertov/hodnotiteľov pre hodnotenie projektových žiadostí, štátnej pomoci a finančnej kapacity súkromných vedúcich partnerov. Na webovej stránke programu zverejnil Riadiaci orgán všetky podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, vrátane spôsobu predkladania žiadostí a odmeny za vykonanie hodnotenia. Keďže druhá výzva na predkladanie projektov už bola ukončená, uchádzači sa môžu prihlásiť na hodnotenie projektov v rámci tretej výzvy, ktorá bude vyhlásená v roku 2017. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacími formulármi sa nachádzajú na tomto odkaze
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/jobs/Jobs_-_Tenders.html

Zapojenie slovenských partnerov do druhej výzvy

Z celkového počtu 1929 partnerov zapojených do druhej výzvy bolo 117 so sídlom v SR. Projektov so slovenským vedúcim partnerom bolo predložených 10. V júli 2016 prebieha administratívno-formálna kontrola projektov, po ktorej bude nasledovať kvalitatívne hodnotenie.

210 PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ V DRUHEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV  

INTERREG CENTRAL EUROPE prijal 210 žiadostí v termíne do uzavretia druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktorá bola uzavretá dňa 24. júna. Oprávnenosť projektových návrhov bude ďalej kontrolovaná pred začatím hodnotením kvality. Očakáva sa, že nové projekty nadnárodnej spolupráce sa vyberú na jar 2017 a budú financované približne v rozsahu asi 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

"Sme potešení, že druhá výzva na predkladanie návrhov opäť vyvolala taký obrovský záujem vo všetkých deviatich programových krajinách," hovorí Christiane Breznik z Riadiaceho orgánu, ktorým je hlavné mesto Viedeň. "Tým sa deklarovalo, že regióny a mestá v strednej Európe aj naďalej vidia v cezhraničnej spolupráci cenný nástroj pre riešenie svojich spoločných problémov a potrieb."

Po posúdení budú môcť začať najlepšie medzinárodné projektové partnerstvá úzko spolupracovať, aby sa z ich miest a regiónov stali lepšie miesta pre život a prácu. Budú spoločne testovať a implementovať nové riešenia spoločných problémov - v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Súbežne s posudzovaním projektových návrhov v rámci druhej výzvy, program začne pripravovať tretiu výzvu na predkladanie návrhov. Orientačná časová os bude čoskoro zverejnená. Miera spolufinancovania zostane rovnaká až do výšky 85 % v závislosti na krajine pôvodu žiadateľa. To či budú podporené projektové zámery v rámci všetkých našich prioritných v oblastí a špecifických cieľoch bude nakoniec závisieť na konečných výsledkoch druhej výzvy.

Viac informácií nájdete na webovej stránke na www.interreg-central.eu/apply.

DRUHÁ  VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV PREDĹŽENÁ DO 24.06.2016 do 13:00 HOD  

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 mesto Viedeň k vyhlásenej DRUHEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE PROJEKTOV zo dňa 24.4.2016 k dnešnému dňu zverejnil informáciu o nefunkčnosti elektronického monitorovacieho systému (eMS), čo má za následok dlhšiu čakaciu dobu pre žiadateľa na predloženie návrhu. Z dôvodu technického obmedzenia systému je PREDĹŽENÁ LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV do piatka 24.06.2016 do 13-tej hod. Spoločný sekretariát vynakladá úsilie na odstránenie problému. Aktuálnu informáciu k danému oznamu v anglickom jazyku nájdete TU.


Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil dňa 26.4.2016 DRUHÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.interreg-central.eu.

Základné informácie k výzve v slovenskom jazyku nájdete TU

K uvedenej výzve sa konali dva informačné dni v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi, viac o programe, ako aj prezentácie nájdete v záložke Konferencie a Semináre.
Školenie pre budúcich Vedúcich žiadateľov v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020

Spoločný sekretariát programu usporiada v termíne 10.-12.5.2016v chorvátskom Záhrebe ďalšie školenie pre budúcich vedúcich žiadateľov. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-lead-applicant-training-for-second-call-for-proposals/
 

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Projekty z 1. výzvy na predkladanie projektov boli schválené

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 podporí 35 nových projektov spolupráce podaných v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov. Pre projekty je vyčlenených 70.5 miliónov Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí v Dubrovníku v dňoch 14.-15.4.2016 schválil 35 projektových žiadostí. Z celkovo predložených 620 žiadostí bolo do druhého kola schválených 91 žiadostí, z ktorých bolo definitívne schválených 35 projektov, v rámci ktorých má SR zastúpenie 19 projektových partnerov.

V najbližšom období bude prebiehať zazmluvnenie schválených projektov, ktoré následne začnú realizovať svoje aktivity v oblasti inovácií, nízko-uhlíkového hospodárstva, ochrany životného prostredia, kultúry a dopravy.Zoznam schválených projektov

Riadiaci orgán programu rozošle po 18.4.2016 oznámenia s pokynmi pre vedúcich partnerov úspešných projektov.  


Aktuálne informácie o programe nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020:
http://www.interreg-central.eu/.../Interreg_CENTRAL_EUROPE_Newsflash_February_2016.htm
Spoločný sekretár programu Interreg Stredná Európa vypisuje výberové konanie na projektového manažéra v oblasti inovácií (zastupovanie). Termín na predkladanie kandidatúr je 30. apríl 2016. Bližšie informácie v uvedenom odkliku a priloženom dokumente.
http://www.eurovienna.at/jobs/?yid=1438&sel_language=eng&sid=u34v3m3u3f15i2q1be2ah6i8v7


Druhá výzva na predkladanie projektov bude otvorená v apríli 2016
 
Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 (mesto Viedeň) plánuje vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie projektov koncom apríla 2016. Táto výzva bude opäť otvorená pre všetky programové priority a špecifické ciele ale na rozdiel od prvej výzvy bude táto druhá výzva vyhlásená ako jednokolová. Súvisiace dokumenty vrátane revidovaného  Manuálu pre žiadateľov budú zverejnené pri oficiálnom vyhlásení výzvy.


Pozvánka na seminár pre žiadateľov v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

The registration to the joint applicant seminar of the Interreg CENTRAL EUROPE and Interreg Baltic Sea Region Programmes, that will take place on 23 February 2016 in Katowice, Poland, is open and available here:
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

The draft agenda of the event - https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_PL

The seminar will be run in English.

The sessions and workshops are addressed to the newcomers as well as to those more experienced in transnational cooperation.
An introduction to Interreg, advice on how to develop a project idea or how to become a lead partner are on the agenda. Successful lead partners will present their experiences.
In case of the Interreg Baltic Sea Region the partners of projects approved in Nov 2015 will share with the audience the plans of the successful project implementation.  

There will also be time for questions and networking.
We especially invite to register those institutions from your countries that plan transnational cooperation with Polish partners within the second call for projects.
 


Vážení uchádzači do 2. kola 1. výzvy,
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod po konzultácii so Spoločným sekretariátom upravil zoznam požadovaných dokumentov potrebných na vykonanie tzv. legal status check. Zároveň Vám oznamujeme, že termín na predloženie uvedených dokumentov bol predĺžený do 11. januára 2016.

Z dokumentácie k 1. výzve programu Interreg CENTRAL EUROPE vyplýva povinnosť Národných kontaktných bodov vykonať tzv.´ legal status check;´ ktorý je podrobnejšie popísaný v Application Manual /Version 2, September 2015/, part D (How to apply with us), kapitola V.2, C. na str. D40, resp. i v ´Country specific information´ na webstránke programu:
http://www.interreg-central.eu/about-central/country-specific-information/slovakia/
V ´legal status check´ ide hlavne o potvrdenie právnej subjektivity a kategórie partnera v zmysle Application Manual, part B, II.1.1. page B10.
 
Aby sme mohli vykonať ´legal status check,´, žiadame Vás o zaslanie údajov a dokumentov uvedených v prílohe e-mailom na adresu: danube@vlada.gov.sk 
Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné zaslať na email danube@vlada.gov.sk je TU
 


 

1. výzva na predkladanie projektov

Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.

Výzva bola uzatvorená dňa 15.4.2015
 

Štatistické údaje predložených projektových žiadostí v rámci  1. kola 1. výzvy programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Central Europe 2014-2020 nájdete v tomto dokumente.

 

Program spolupráce si môžete stiahnuť tu: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/CE2014/CE_Cooperation_programme_with_annexes.zip

Ďalšie informácie nájdete tu: 
http://www.central2013.eu/about-central/wwwcentral2020eu/policy-background/
 

Dňa 9. marca 2015 sa v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil Regionálny informačný deň programu Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve
  
Dňa 12. marca 2015 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnil v poradí už druhý informačný deň programu  Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z tohto informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Národný informačný deň Interreg CENTRAL EUROPE Programme v priestoroch Úradu vlády SR. Osemdesiatim účastníkom z verejného aj súkromného sektora boli prezentované základné informácie o programe a informácie o prvej výzve na predkladanie projektov. Účastníci mohli položiť svoje otázky k jednotlivým prioritným osiam programu ako aj otázky všeobecného charakteru, na ktoré im odpovedali zástupcovia Národného kontaktného bodu z Úradu vlády SR a Spoločného sekretariátu programu z Viedne. Prezentácie z informačného dňa si môžete stiahnuť tu:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve
 

Hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu? Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov (Project Ideas Database), kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu ako projektový partner alebo viete vložiť svoj návrh projektu za účelom hľadania projektových partnerov. 

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
 

Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín nás tiež môžu kontaktovať na danube@vlada.gov.sk. Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov. V prípade, že sa chcete zapojiť do projektu, kde vedúci partner už vytvoril projektovú ideu, pošlite nám svoj záujem, prípadne oblasť, v ktorej pôsobíte.

RIADIACI ORGÁN

Department for EU-Strategy and Economic Development
Mesto Viedeň
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Wien
Ms. Christiane Breznik - Head of Unit
Email: christiane.breznik@wien.gv.at

SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT

Joint Technical Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 – 240
Fax: +43 1 8908 088 – 2499
Email: info@central2013.eu
Mr. Luca Ferrarese - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese@central2013.eu

NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO V SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor prierezových priorít
danube@vlada.gov.sk
 

Dátum poslednej aktualizácie: 30.06.2017