Aktuálne informácie o programe Stredná Európa zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk

Často kladené otázky (FAQ)
 

Prehľad najčastejšie kladených otázok s odpoveďami ohľadom výkonu kontroly výdavkov v rámci programu Interreg Stredná Európa (k 11.novembru 2016)
Otázky a odpovede zo Seminára k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa, 23.05.2017, Bratislava
Prehľad často kladených otázok_Central_jún 2017 

Kedy bude spustená prvá výzva programu spolupráce?
Prvá výzva bola spustená dňa 12. februára 2015. Termín uzatvorenia výzvy je 13. apríla 2015 o 18:00.

Aké priority a typy aktivít budú podporené v rámci programu spolupráce?
Priority aj typy aktivít sú uvedené v programe spolupráce ako aj v prílohe č. 7 programu spolupráce, kt. môžete stiahnuť tu.

Aké sú charakteristiky prvej výzvy?
-          Na rozdiel od predošlého obdobia sú žiadosti vyberané dvojkolovou procedúrou.
-          Prvá výzva je otvorená pre všetky programové priority a všetky špecifické ciele.
-          Indikatívna finančná alokácia pre prvú výzvu je 80 mil. EUR.
-          Žiadosť bude možné podať kompletne elektronickou formou.
-          Pre podanie žiadosti platia zjednodušené formálne požiadavky.
-          Po otvorení prvého kola výzvy bude možné podávať žiadosti dva mesiace.

Čo je to dvojkolová procedúra?
Základom prvého kola je „zjednodušený formulár žiadosti“, t.j. vyplniť bude potrebné iba niektoré časti formulára:
-          Teritoriálne výzvy, nadnárodný prístup k spolupráci
-          Projektové zameranie – ciele a očakávané výsledky
-          Udržateľnosť a transferabilita projektu
-          Kontext politík
-          Základné informácie o tematických „pracovných balíkoch“ (work packages)
-          Indikatívny rozpočet
-          Informácie o partneroch

Kontinuita medzi prvým a druhým kolom musí byť zachovaná:
-          Nebude možné zmeniť projektové zameranie (ciele a očakávané výsledky)
-          Bude možné zmeniť iba určitý počet partnerov medzi jednotlivými kolami v závislosti na veľkosti partnerstva (napr. pri 3 – 5 partneroch je možné zmeniť jedného). Nie je možné zmeniť vedúceho žiadateľa (Lead Applicant). Je však možné pridať viac partnerov.
-          Nebude možné kompletne zmeniť celkový rozpočet projektu (určitá flexibilita v navýšení prostriedkov však bude existovať)

Aký veľký môže byť rozpočet projektu?
Odporúčaná veľkosť celkového rozpočtu projektu je od 1 do 5 miliónov EUR. Menšie alebo väčšie projekty budú vo výnimočných prípadoch podporené.

Aký počet partnerov má projekt mať?
Partnerstvo sa musí skladať minimálne z troch finančných partnerov z troch krajín, aspoň dvaja z nich musia pochádzať z oblasti STRENDEJ EURÓPY (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI).
V zdôvodniteľných prípadoch môžu byť projekty implementované aj mimo oblasti spolupráce,

Aký druh partnerov je možné prizvať?
Oprávnenými partnermi sú:
-  Národné, regionálne a lokálne verejné subjekty (vrátane EZÚS)
-  Súkromné inštitúcie, vrátane súkromných spoločností, ktoré majú právnu subjektivitu
-  Medzinárodné organizácie činné podľa národného práva jedného z členských štátov programu alebo s určitými obmedzeniami podľa medzinárodného práva
- Súkromné inštitúcie môžu byť aj vedúci partneri (Lead Partners) vo všetkých programových prioritách.
- Odporúčaná veľkosť partnerstva je maximum 12 partnerov (väčšie partnerstvá ale nie sú vylúčené)

Aký je rozpočet celého programu a miera spolufinancovania podľa krajín? Je na Slovensku národné spolufiancovanie projektov?
-  Celkové dostupné prostriedky EFRR: 246,5 mil. EUR
-  Celkový rozpočet programu: 298,9 mil. EUR
-  Alokácia EFRR podľa oblastí:
   - Prioritná os 1: 69,0 mil. EUR
   - Prioritná os 2: 44,4 mil. EUR
   - Prioritná os 3: 88,8 mil. EUR
   - Prioritná os 4: 29,6 mil. EUR
 
-  Miera spolufinancovania EFRR:
85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)
80 % (AT, DE, IT)
Zatiaľ neexistuje národné spolufinancovanie projektov na Slovensku.

Koľko má trvať implementácia projektu?
Odporúčaná doba implementácie projektu je 30 až 36 mesiacov (maximálne 48 mesiacov)

Kde nájdem Implementačný manuál a Príručku žiadateľa pre prvú výzvu?
Všetky súbory k 1. výzve na predkladanie projektov nájdete tu:
http://www.interreg-central.eu/application-package/

Aké sú kritériá hodnotenia projektov?
Strategické kritériá: Zhodnotenie relevancie žiadosti a rozsahu jej príspevku k naplneniu špecifického cieľa programu
Operačné kritériá: Zhodnotenie kvality implementácie s ohľadom na uskutočniteľnosť a životaschopnosť žiadosti ako aj jej value for money (využitie zdrojov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom).

Znaky úspešných projektov:
- Nadnárodný a teritoriálny význam
- Význam partnerstva
- Dodanie konkrétnych a merateľných výsledkov
- Trvácnosť výstupov a výsledkov
- Koherentný prístup (pracovný plán)
- Náležitá projektová komunikácia
- Efektívny projektový manažment
- Náležitý rozpočet
Projekty zamerané čisto na akademickú spoluprácu alebo základný výskum alebo zameriavajúce sa iba na networking alebo výmenu skúsenosti a/alebo ktoré nepreukazujú premenu týchto soft výstupov (štúdie, atď.) do konkrétnych a udržateľných výsledkov nebudú podporené.

V čom spočíva zjednodušenie oproti predošlému obdobiu?
-   Zjednodušené administratívne/formálne požiadavky
-   Zjednodušené administratívne/finančné pravidlá
-   Harmonizovaná terminológia a pravidlá naprieč programami
-   Harmonizované podklady naprieč programami
-   Zjednodušený a jasnejší systém ukazovateľov
-   Prehľadnejšia pomoc pre žiadateľov/prijímateľov
-   Webová platforma pre podávanie žiadostí a pre monitorovanie pokroku projektu

Aká existuje podpora pre žiadateľov o projekt?
-  Súbor dokumentov pre 1. výzvu na predkladanie projektov, tzv. Application package
-  Nadnárodné informačné dni/Fóra pre hľadanie nových partnerov
-  Národné informačné dni
-  Pre vedúcich žiadateľov (lead applicants) zorganizované nadnárodné tréningy
-  Individuálna pomoc pre projektových žiadateľov – Národný kontaktný bod/Spoločný sekretariát

Kde môžem nájsť partnerov za hranicami pre spoločný projekt?
Existuje platforma, ktorá umožňuje vyhľadávať partnerov za hranicami v rámci programu s názvom Central Europe Community: http://www.central2013.eu/index.php?id=885
Súčasťou je aj databáza projektových ideí, kde viete vyhľadávať projekty, ku ktorým sa viete pripojiť alebo viete zaregistrovať vlastný návrh projektu, aby ste mohli nájsť projektových partnerov: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/

Čo mám robiť ak chcem pravidelne dostávať aktuálne informácie?
Napíšte nám Vaše meno, organizáciu, kontaktné údaje (tel. číslo a email) na danube@vlada.gov.sk a my Vás zaradíme do databázy a budeme Vám priebežne posielať najnovšie udalosti v programe.

Mám ďalšie otázky
Kontaktovať nás môžete na danube@vlada.gov.sk alebo  priamo Spoločný sekretariát programu na info(at)interreg-central.eu